favicon dobiko
041 436 783
klasično računovodstvo

KLASIČNO RAČUNOVODSTVO

Poudarek pri klasičnem računovodstvu je v fizičnem prevzemu dokumentov stranke enkrat mesečno ali po potrebi tedensko in naknadno njihovo knjiženje, obračun plač in izplačil fizičnim osebam, obračun davka na dodano vrednost, izpisi odprtih postavk, računovodska poročila, … 
Klasično računovodstvo je najbolj primerno za mikro podjetja ali samostojne podjetnike z majhnim obsegom dokumentov, saj podatki od strank do računovodskega servisa pridejo z zamikom, prav tako tudi informacije od računovodstva do stranke.
spletno računovodstvo

Spletno RAČUNOVODSTVO

Poudarek pri spletnem računovodstvu je dnevna ažurnost in dostop do posredovane dokumentacije v računovodstvo. Stranka in računovodski servis operirata znotraj skupnega programa, do katerega imata oba dostop in vsi poslovni dogodki, ki jih naredi bodisi stranka, bodisi računovodski servis so pri obeh vidni takoj. To pomeni, da ko stranka na primer izda račun, ima računovodski servis že podatke o prihodku, davku na dodano vrednost in terjatvi do kupcev. Prednost je v sprotnem evidentiranju vseh poslovnih dogodkov, pdf arhivu dokumentov ter dnevno ažurnih izpisih in informacijah, ki jih stranka potrebuje za svoje poslovanje.

STORITVE

Storitve, ki vam jih zagotovimo

Knjigovodske, računovodske storitve
Svetovanje
Administrativne storitve
Dodatne opcije
urejanje prejete poslovne dokumentacije
kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige
vodenje pomožnih knjig in razčlenjevanje razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev)
spremljanje odprtih postavk (kupci in dobavitelji)
analitično razvidovanje stroškov in prihodkov
izračuni obresti
sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe ter za namen javne objave in statistične potrebe
vodenje davčnih evidenc (npr. evidence po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov
obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin, …), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta)
vodenje materialnega knjigovodstva, priprava poročil, vezanih na dobavo in izdajo blaga ter materiala (intrastat)
sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom ali drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika
sodelovanje pri revizijskih in inšpektorskih pregledih naročnikovega poslovanja
obveščanje o spremembi davčne zakonodaje
svetovanje na področju računovodenja ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter priprave verodostojnih računovodskih listin
svetovanje na področju davkov in obdavčevanja
svetovanje na področju organizacije in priprave internih dokumentov
poslovno svetovanje
svetovanje na področju kadrov (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja)
priprava internih aktov
priprava opominov
priprava dvostranskih in večstranskih pobotov
fakturiranje
priprava plačilnih nalogov
priprava pogodb
ostala administrativna dela
možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja
možnost elektronskega bančništva
spletno računovodstvo
Pri spletnem računovodstvu se izvajajo dela znotraj skupnega programa tako s strani stranke kot računovodstva, da je zagotovljen ažuren vpogled v podatke ter ne prihaja do podvajanja opravil (knjiženje izdanih računov in podobno). Za spletno računovodstvo uporabljamo program MiniMax (podjetje SAOP d.o.o.). Možen je tudi dogovor za uporabo spletnega računovodstva v programu Pantheon.
Pripravljeni na sodelovanje?

Izberite ZANESLJIV ter kakovosten računovodski servis

041 436 783
info@dobiko.si
Računovodski servis Dobiko - 2023, Vse pravice pridržane
spletno stran izdelal SANCOM
arrow-down