Računovodenje je treba zasnovati tako, da sestavljanje računovodskih obračunov in računovodskih
predračunov, s tem pa tudi računovodskih izkazov, ne povzroča večjih težav. Z računovodskimi izkazi razumemo
bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala. Za njihovo sestavljanje in
predstavljanje je odgovorno poslovodstvo.